JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kolumnit
25.2.2021 16.55

Hoitajan työt tehty

Hoi­to­lap­sen pu­re­man seu­rauk­se­na sain kä­tee­ni her­mo­vau­ri­on ja CRPS2:n. Vuo­den ver­ran olen jo ke­hi­tel­lyt uu­sia kei­no­ja sel­viy­tyä ar­jes­sa. Suih­kus­sa käy­mi­nen tun­tuu kuin jää­puik­ko­ja is­key­tyi­si ihoon, iho pa­lai­si tai oli­si nok­ko­sil­la ha­kat­tu. Kä­ve­ly ul­ko­na saa ja­lan­poh­jat kie­hu­maan ja muut­ta­maan ra­jus­ti vä­riä.

Olen va­sen­kä­ti­nen ja sii­hen pu­re­ma koh­dis­tui, mut­ta CRPS on le­vin­nyt koko krop­paan. Voi­mat on hei­ken­ty­neet ra­jus­ti. Toi­si­na päi­vi­nä jak­saa nos­taa kah­vi­ku­pin, jopa mai­to­töl­kin, mut­ta on päi­viä, jol­loin ke­vy­et­kin ta­va­rat pu­toi­le­vat kä­sis­tä. Polt­to-, kyl­mä- ja muut tun­te­muk­set vaih­te­le­vat il­man lo­giik­kaa. Kuin oli­si nuo­ti­os­sa kä­ris­tet­tä­vä­nä, kä­ve­li­si kuu­mil­la hii­lil­lä, tu­li­kuu­maa il­maa pu­hal­let­tai­siin kä­den si­säl­le, puu­kol­la kai­rat­tai­siin rei­kää kä­den läpi tai oli­sin sy­vä­jääs­sä.

Alus­ta as­ti olen saa­nut lot­to­voit­toon ver­rat­ta­vaa hy­vää hoi­toa. Lää­kä­rit osa­si­vat no­pe­as­ti epäil­lä, mis­tä on kyse ja CRPS pääs­tiin di­ag­no­soi­maan ajois­sa. Fy­sio- ja toi­min­ta­te­ra­pi­aa, ki­pup­sy­ko­lo­gia, lää­ke-, ke­ta­mii­ni- ja rtms-hoi­toa. Tul­lut koh­del­luk­si yk­si­lö­nä ja mi­nus­ta on ai­dos­ti vä­li­tet­ty. En voi kos­kaan osak­se­ni saa­mas­ta kyl­lik­si kiit­tää.

Tois­tai­sek­si apu­ja ei ole löy­ty­nyt kuin lää­ke­hoi­dos­ta, ko­vim­man ki­pu­te­rän tait­ta­va. Fy­si­o­te­ra­peut­ti sai kä­den lii­ke­ra­dat pe­las­tet­tua, mikä on ol­lut erään­lai­nen ih­me. Mut­ta työ­ky­ky men­nyt, 41-vuo­ti­aa­na. Haas­ta­vin­ta on pu­res­kel­la kiuk­ku sii­tä, et­tä tämä oli­si ol­lut väl­tet­tä­vis­sä.

Jos päi­vä­ko­dis­sa, jos­sa työs­ken­te­lin, oli­si­vat veo/el­to, esi­mies ja muu joh­to tart­tu­neet siel­lä pit­kään jat­ku­nee­seen vä­ki­val­lan ti­laan ja huo­leen, jota lu­kui­sat hoi­ta­jat oli­vat pit­kään yrit­tä­neet esiin nos­taa. Osa van­hem­mis­ta­kin. Avin la­ki­mie­hel­tä tuli mus­taa val­koi­sel­la, et­tei esi­mie­hen suun­nal­ta ol­tu riit­tä­väs­ti teh­ty. Il­moit­ti­vat oh­jeis­ta­van­sa ja pyr­ki­vät käy­mään pai­kan pääl­lä val­vo­mas­sa.

Jän­nä si­kä­li, et­tä en­nen ta­pa­tur­maa Avi­a­kin avuk­si huu­del­tiin, mut­ta siel­tä to­det­tiin, et­tä tun­te­vat joh­don ja veon/el­ton ja us­ko­vat näi­den hom­man­sa hoi­ta­van. Ei­vät­pä hoi­ta­neet. Va­ka­van työ­ta­pa­tur­ma­ni jäl­keen on­nek­si al­koi­kin löy­tyä tu­ki­toi­mia lap­sel­le.

Kir­joi­tin ta­pah­tu­ma­ket­jus­ta ja var­hais­kas­va­tuk­seen liit­ty­vis­tä huo­le­nai­heis­ta kir­jeen mi­nis­te­ri­öön ja sain muun mu­as­sa mi­nis­te­ril­tä it­sel­tään vas­tauk­sen vies­tii­ni. Loh­dut­taa­han se, et­tä asi­at ovat nyt siel­lä, mis­sä niil­le on mah­dol­lis­ta jo­tain teh­dä ja et­tä it­se on lain ja mo­raa­lin edes­sä oi­kein toi­mi­nut.

Eh­dot­to­mas­ti pi­täi­si oma­val­von­nan si­jaan käyt­tää ul­ko­puo­li­sen ta­hon sään­nöl­li­sen epä­sään­nöl­li­ses­ti teh­tä­vää val­von­taa niin, et­tei käyn­nis­tä etu­kä­teen va­roi­tel­tai­si. To­teu­tet­tai­siin ajan kans­sa sen si­jaan, et­tä vain kä­ve­ly­tet­täi­siin ta­lon poik­ki. Näin nä­kyi­si kaik­ki hy­vin teh­ty ja sit­ten se muu.

Vii­me ai­koi­na jul­ki­suu­des­sa on nous­sut esiin ra­jua nuor­ten toi­sil­leen te­ke­mää vä­ki­val­taa. Sen jat­ku­mi­sen on mah­dol­lis­ta­nut jo­kai­nen hen­ki­lö ja taho, joka ei sii­hen ole puut­tu­nut. Kou­lu­ja ja ko­te­ja syyl­lis­te­tään, mut­ta kat­set­ta oli­si hyvä suun­na­ta myös päi­vä­hoi­don suun­taan. Siel­lä esi­mer­kik­si tie­toi­nen kik­kai­lu hen­ki­lö­kun­nan mää­rän kans­sa mah­dol­lis­taa hur­jien­kin vaa­ra­ti­lan­tei­den syn­ty­mi­sen ja puut­tu­mat­to­muus pa­he­ne­mi­sen.

Tör­ke­äs­ti käy­te­tään hy­väk­si sitä por­saan­rei­kää, et­tä ti­la­päi­ses­ti saa ylit­tyä. Va­sus­sa maa­lail­laan kau­nii­ta ko­ru­lau­sei­ta ja kui­ten­kin kii­rei­ses­sä päi­vä­hoi­to­ar­jes­sa suun­ni­tel­mat jou­ta­vat ro­mu­kop­paan ja teh­dään vain vält­tä­vä, jos si­tä­kään.

Kuka lap­sis­ta ja nuo­ris­ta vä­lit­tää? En­tä hoi­ta­jis­ta? Mi­nul­le to­det­tiin Avis­ta, et­tä vas­ta jos toi­sel­le hoi­ta­jal­le käy yh­tä pa­has­ti mitä mi­nul­le, pää­se­vät po­rau­tu­maan koko sii­hen ma­te­ri­aa­liin, mitä heil­le lä­he­tim­me. Minä sain oi­keut­ta, mut­ta en­tä muut hoi­ta­jat ja hoi­to­lap­set?

Esi­mies on tie­toi­ses­ti jät­tä­nyt vä­lit­tä­mät­tä työ­tur­val­li­suu­des­ta. Jou­tai­si vi­ral­ta ja vaih­toon koko hoi­ta­jien ja las­ten tur­val­li­suu­del­la leik­ki­vä joh­to. Mis­sään ni­mes­sä mi­nua pur­rut­ta las­ta en syy­tä en­kä syyl­lis­tä. Tar­vit­tai­siin enem­män kei­no­ja tu­kea tar­vit­se­vil­le. Sen si­jaan, et­tä odo­tet­tai­siin sitä, et­tä kyl­lä kou­lus­sa sit­ten puut­tu­vat, yri­tet­täi­siin­kin teh­dä pal­jon enem­män pal­jon ai­kai­sem­min. Väi­tän, et­tä kus­tan­nuk­set täs­sä tuo­vat sääs­tö­jä myö­hem­min. Ja päin­vas­toin.

Päi­vi Jalo