JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.5.2021

Jylhät kalliot ja meri hurmasivat Kustavissa

Kus­ta­vi­lai­nen Lii­sa Mar­jo­mä­ki ot­taa sel­vää ai­na en­nen uu­teen paik­kaan mat­kus­ta­mis­ta, mitä näh­tä­vää lä­his­töl­lä on. Muu­ten voi­si käy­dä niin, et­tä ko­tiin pa­lat­tua huo­maa jon­kin kiin­nos­ta­van koh­teen jää­neen täy­sin huo­mi­ot­ta.

Kus­ta­vis­sa voi­si har­mit­taa, jos ei löy­dä tie­tään vaik­ka­pa Spau­nan ran­ta­kal­li­oil­le, Vart­sa­lan van­hal­le kou­lul­le, Je­re­mi­aan luo­lil­le, Kat­rii­na Ka­ri­kos­ken ke­sä­gal­le­ri­aan tai Ka­tan­pääs­sä saa­ren ta­ka­o­san kal­li­oil­le, joil­le on iha­na ot­taa ter­mos­pul­los­sa kah­via mu­kaan eväs­het­keä var­ten.

Mar­jo­mä­ki on kir­joit­ta­nut muu­ta­man vuo­den Kus­ta­vi-ai­heis­ta blo­gia, jon­ka nimi on Me­ri­kais­la tuu­les­sa. Sen on tar­koi­tus tuo­da apua ja iloa mat­kai­li­joil­le, jot­ta he sai­si­vat paik­ka­kun­nas­ta enem­män ir­ti.

Luon­to­pai­not­teis­ten Kus­ta­vi-ai­hei­den li­säk­si Mar­jo­mä­ki kir­joit­taa blo­gis­sa kä­den­töis­tään.

– Olen yh­dis­tä­nyt sii­hen kak­si rak­kaut­ta, saa­ris­to­luon­non ja tuu­nauk­set. Tuu­nauk­sia ajat­te­len vih­rei­den ar­vo­jen kaut­ta. Haus­kin­ta on miet­tiä ta­va­roil­le uu­sia tar­koi­tuk­sia sen si­jaan, et­tä heit­täi­si ne ros­kiin. Van­ha esi­ne saa vie­lä het­ken li­sä­ai­kaa tääl­lä mei­dän kes­kuu­des­sa, kun sen lait­taa­kin puu­hun roik­ku­maan tai muok­kaa sii­tä jo­ta­kin haus­kaa.

Rau­ma­lais­läh­töi­sel­lä Mar­jo­mä­el­lä on yhä suh­teel­li­sen tuo­reet sil­mät Kus­ta­vin kat­se­le­mi­seen, sil­lä hän on aloit­ta­nut mök­kei­lyn paik­ka­kun­nal­la rei­lut kym­me­nen vuot­ta sit­ten.

Kus­ta­vi­lai­nen hä­nes­tä tuli kak­si vuot­ta sit­ten.

– Kat­soim­me mök­kiä joka puo­lel­ta, mut­ta tääl­tä löy­tyi mie­li­mai­se­ma­ni. Vaik­ka Rau­mal­la­kin on kal­li­oi­ta, tääl­lä ne ovat vie­lä jyl­hem­piä ja kor­ke­am­pia. Kus­ta­vi vai­kut­ti sym­paat­ti­sel­ta pie­nel­tä ky­läl­tä, jos­sa on kui­ten­kin jon­kun ver­ran pal­ve­lui­ta.

Me­ren lä­hel­lä koko elä­män­sä asu­nut Mar­jo­mä­ki naut­tii ran­ta­kal­li­oil­la loik­ki­mi­ses­ta ja aal­to­jen kuun­te­le­mi­ses­ta. Jo tei­ni-iäs­sä hän läh­ti sis­kon­sa tai ka­ve­rei­den kans­sa pik­ku­paa­til­la me­rel­le, ja saat­toi yö­pyä tel­tas­sa saa­res­sa.

Mi­kään ei ole hä­nes­tä pa­rem­paa kuin aa­va meri ym­pä­ril­lä ja al­la läm­min kal­lio.

– Olen var­maan ol­lut edel­li­ses­sä elä­mäs­sä­ni le­gu­aa­ni aa­vi­kol­la, kun ra­kas­tan läm­pöä yli kai­ken. Mut­ta Kus­ta­vin hil­jai­suus ja täh­ti­tai­vas ovat jä­ri­syt­tä­vän iha­nia myös tal­vel­la. Mo­nel­le, jot­ka ovat elä­neet elä­män­sä kau­pun­gis­sa, tah­ti­tai­vas on hä­kel­lyt­tä­vä. Tääl­lä nä­kee yh­täk­kiä sen koko kirk­kau­den.

– Meri taas an­taa tien jon­ne­kin. Vaik­ka si­nul­la ei oli­si kuin pik­kui­nen sou­tu­paat­ti, me­ren ää­ret­tö­myys ja tie­toi­suus sen ava­ruu­des­ta an­taa va­pau­den hen­git­tää.

Blog­gaa­ja muis­tut­taa, et­tä Kus­ta­vis­sa pää­see saa­riin myös il­man ve­net­tä. Laut­ta vie vaik­ka Brän­dön Jur­moon ham­pu­ri­lai­sel­le.

Mo­neen Kus­ta­vin koh­tee­seen voi kul­kea au­tol­la, mut­ta ve­nees­sä saat­taa kau­pun­ki­lais­vie­rail­le ol­la enem­män hoh­toa.

– Jos vie­raam­me tu­le­vat si­sä­maas­ta, he usein ha­lu­a­vat ve­ne­kyy­din. Se on ek­soot­ti­sem­pi tapa lä­hes­tyä esi­mer­kik­si Vart­sa­lan van­haa kou­lua. Yh­täk­kiä me­res­tä pil­kis­tää kylt­ti, joka oh­jaa oi­ke­aan suun­taan. Vie­ras­ve­ne­sa­ta­mis­sa voi käy­dä muu­ten­kin vain kah­vil­la tai vii­ni­la­sil­li­sel­la ais­ti­mas­sa ki­vaa ku­hi­naa.

Vaik­ka Mar­jo­mä­ki on mark­ki­noin­nin ja vies­tin­nän am­mat­ti­lai­nen, blogi on hä­nel­le har­ras­tus, jon­ka ak­tii­vi­ses­ta päi­vit­tä­mi­ses­tä hän ei ota pai­nei­ta.

Työ­tä hän te­kee ta­pah­tu­ma- ja oh­jel­ma­toi­mis­tos­sa, jos­sa on hoi­ta­nut mo­nien ar­tis­tien ku­ten Jari Sil­lan­pään, Saa­ra Aal­lon ja Tomi Met­sä­ke­don pro­moo­ti­o­ta. Graa­fik­ko­na hän suun­nit­te­lee muun mu­as­sa le­vyn­kan­sia.

– Ta­pah­tu­ma-alal­la on ol­lut nyt hil­jais­ta, jo­ten täs­tä on tul­lut mi­nul­le ir­ti­ot­to­vuo­si. Se on pan­nut mi­nut miet­ti­mään enem­män ar­vo­ja, jois­ta luon­to on muo­dos­tu­nut hy­vin tär­ke­äk­si. Blo­gin jut­tu­ja kir­joi­tan ai­na sil­loin, kun se tu­lee sy­dä­mes­tä.

Saa­ra Huo­vi­nen

Palaa takaisin näköislehteen