JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
11.12.2020

Kouluruuassa on puutteita

Pe­rus­kou­lun ja lu­ki­on opet­ta­ja­na ja mo­ni­al­ler­gi­sen lap­sen äi­ti­nä olen tör­män­nyt kou­lu­ruo­kai­lun puut­tei­siin työs­ken­nel­les­sä­ni vuo­sien var­rel­la Var­si­nais-Suo­mes­sa ja Sa­ta­kun­nas­sa eri kou­luis­sa ja kes­kus­tel­les­sa­ni ys­tä­vie­ni kans­sa hei­dän las­ten­sa kou­lu­ruo­kai­lu­ko­ke­muk­sis­ta sekä esim. toi­mit­tu­a­ni las­ten ke­sä­lei­reil­lä eri­kois­ruo­ka­va­li­o­kok­ki­na.

Ker­ran val­mis­tin pik­ku­po­jal­le mu­nat­to­mia ja veh­nät­tö­miä let­tu­ja. En iki­nä unoh­da po­jan on­nel­lis­ta il­met­tä, kun hän haki li­sää, vaik­ka ei­vät ne le­tut var­maan ko­vin hääp­pöi­siä ol­leet.

Kou­lu­ruo­kai­lun ta­voi­te on tu­kea kaik­kien op­pi­laan kas­vua ja op­pi­mis­ta tasa-ar­voi­ses­ti. Hy­vän ruu­an avul­la jak­saa pit­kän kou­lu­päi­vän ja ve­ren­so­ke­ri py­syy ta­sai­se­na, jol­loin kes­kit­ty­mi­nen opin­toi­hin, kas­vu ja ke­hi­tys mah­dol­lis­tu­vat.

Lap­suu­den ruo­kai­lu­tot­tu­muk­set ovat hy­vin py­sy­viä. Olen näh­nyt nuor­ten ruo­kai­lu­tot­tu­muk­sia ja mais­tel­lut eri kou­lu­jen kou­lu­ruo­kaa. Useim­mis­sa kou­luis­sa ruo­ka on ol­lut hy­vin pe­rin­teis­tä.

Kou­luis­sa on kui­ten­kin val­ta­via ero­ja sii­nä, mil­lais­ta eri­tyi­ses­ti eri­tyis­ruo­ka­va­li­o­ruo­ka on. Pa­him­mil­laan eri ruo­ka­va­li­ot on ni­pu­tet­tu yh­teen niin, et­tä pää­lin­jas­ton ker­mai­sen ka­la­kei­ton si­jaan al­ler­gi­sil­le ja kai­kil­le muil­le “eri­lai­sil­le” on tar­jol­la yh­tä ja sa­maa kor­vi­ke­keit­toa, joka on sa­mal­la sekä ka­la­ton, mai­do­ton, pe­ru­na­ton, si­pu­li­ton, glu­tee­ni­ton, ve­gaa­ni­nen et­tä kas­vis. Voit­te var­mas­ti ku­vi­tel­la, et­tä ruu­as­sa oli lä­hin­nä lien­tä ja juu­res­pa­lo­ja.

Omal­la pie­nel­lä ko­ke­muk­sel­la­ni oli­sin kyl­lä rat­kais­sut täs­sä to­sie­lä­män ti­lan­tees­sa asi­an val­mis­ta­mal­la kak­si eri­lais­ta keit­toa, esi­mer­kik­si mai­dot­to­man, si­pu­lit­to­man ja pe­ru­nat­to­man pas­ta-jau­he­li­ha­kei­ton sekä ve­gaa­ni­sen ja glu­tee­nit­to­man soi­ja­ker­ma­poh­jai­sen kas­vis­so­se­kei­ton, jot­ta kaik­kien eri­tyis­ten ei tar­vit­si­si kär­siä mui­den ra­joit­teis­ta.

Mo­nis­sa kou­luis­sa ra­vit­se­mus­suo­si­tuk­set ei­vät to­teu­du eri­tyis­ruo­ka­va­li­ois­sa.

Olen miet­ti­nyt syi­tä tä­hän ja olen myös ol­lut jos­kus yh­tey­des­sä eri kou­lu­jen keit­ti­öi­hin.

Jois­sain kou­luis­sa olen saa­nut myös eri­no­mai­sen mau­kas­ta ja ra­vit­se­mus­suo­si­tuk­set täyt­tä­vää ruo­kaa, vaik­ka olen it­se­kin ruo­ka­va­li­o­ra­joit­tei­nen, mut­ta kai­kis­sa pe­rus­kou­luis­sa­kaan ei näin ole.

Syy­nä huo­noon kou­lu­ruo­kaan eri­tyi­ses­ti eri­tyis­ruo­ka­va­li­oi­den koh­dal­la ovat kou­lu­ruo­kai­lun raa­ka-ai­nei­den ja hen­ki­lös­tön palk­kauk­sen mää­rä­ra­ho­jen vä­hyys, puut­teet hen­ki­lö­kun­nan tie­to­tai­dois­sa tai asen­teis­sa, lii­an ra­joit­ta­vat han­kin­ta­so­pi­muk­set (esi­mer­kik­si vain tie­tys­tä tu­kus­ta saa ti­la­ta raa­ka-ai­nei­ta, ei­kä lä­hi­kau­pas­ta) ja kun­ta­päät­tä­jien ja vir­ka­mies­ten tie­tä­mät­tö­myys tai vä­lin­pi­tä­mät­tö­myys sekä van­hem­pien hil­jai­suus, kos­ka har­va ha­lu­aa ol­la se han­ka­la van­hem­pi, joka va­lit­taa il­mai­ses­ta kou­lu­ruu­as­ta.

Eri­tyi­ses­ti ylä­kou­lu­jen vie­res­sä ole­vis­sa kau­pois­sa ai­ka mo­nes­sa kun­nas­sa vi­li­see il­ta­päi­vi­sin tei­ne­jä os­ta­mas­sa krois­sant­te­ja, kol­mi­o­lei­piä ja ener­gi­a­juo­mia.

Tä­hän il­mi­öön on mo­nia syi­tä, ei­kä ole rei­lua syyt­tää sii­tä yk­sin kou­lu­ruo­kai­lun puut­tei­ta, mut­ta hy­väl­lä kou­lu­ruu­al­la sii­hen voi­daan var­mas­ti osal­taan vai­kut­taa.

Myös Vak­ka-Suo­mes­sa on mah­dol­li­suu­det maa­il­man par­haa­seen kou­lu­ruo­kaan!

Meil­lä on puh­taat raa­ka-ai­neet ja jär­jes­tel­mä, jos­sa hen­ki­lö­kun­taa voi­daan kou­lut­taa ja mo­ti­voi­da.

Kun­nat voi­vat oh­ja­ta re­surs­se­ja kou­lu­ruo­kai­luun, jot­ta ei tar­vit­se va­li­ta ai­na sitä hal­vin­ta raa­ka-ai­net­ta.

Esi­mer­kik­si hy­vän kas­vis­ruu­an tai eri eri­tyis­ruo­ka­va­li­oi­hin so­pi­vien ruo­kien ei tar­vit­se ol­la val­ju­ja ja pro­tei­i­ni­köy­hiä sös­sö­jä, vaan hy­viä re­sep­te­jä ja edul­li­sia raa­ka-ai­nei­ta löy­tyy kyl­lä, jos nii­den hank­ki­mis­ta suo­si­taan ruo­ka­pal­ve­luis­sa.

Ter­veys­tie­don opet­ta­ja

An­nuk­ka Kaat­ra­sa­lo

My­nä­mä­ki