Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Mynämäen suurkanalan vaikutukset arvioitavana

Laitilalaisen Munax Oy:n Mynämäkeen suunnitteleman, maksimissaan 480 000 kanan munituskanalan ympäristövaikutusten arviointimenettely on edennyt ensimmäisen vaiheen loppuun, kun yhteysviranomainen eli Varsinais-Suomen Ely-keskus on antanut siitä lausuntonsa. Lausunnon mukaan arviointiohjelma on selkeä ja kattava, mutta Ely-keskus esittää kuitenkin useita ohjeita jatkotyöhön. Krouvinummentien varrelle suunniteltavassa suurkanalassa on arvioitavana kaksi toteutusvaihtoehtoa: 240 000 kanan kanala ja 480 000 kanan kanala. Kun arviointiohjelma oli loka-marraskuussa esillä, siitä jätettiin seitsemän lausuntoa, muun muassa Eviralta, maakuntamuseolta ja Mynämäen kunnalta. Ne on yhteysviranomaisen lausunnossa otettu huomioon. Mielipiteitä ei nähtävilläoloaikana esitetty.   Yhteysviranomaisen lausunnossa todetaan muun muassa, että ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee kiinnittää riittävästi huomiota toiminnan aikaisten vaikutusten lisäksi myös perustamisen aikaisiin, koska suurkanala useine oheistoimintoineen aiotaan rakentaa neitseelliseen ympäristöön. Tarkennusta lausunnossa kaivataan muun muassa siihen, miten kanojen määrä jakautuu lattia- ja ulkokanoihin. – Mikäli hanke toteutetaan 480 000 kanan sekä lattia- että ulkokanalana, josta ulkokanojen osuus olisi 80 000, ulkoilutarhoihin tarvitaan tilaa yhteensä 32 hehtaaria. Arviointiohjelmasta ei käy selville, miten ja minne ulkoilutarhat on tarkoitus toteuttaa, lausunnossa todetaan. Lausunnossa pidetään hyvänä sitä, että hanketta arvioidaan erikokoisina vaihtoehtoina ja lisäksi sen mukaan, että lanta joko käsitellään laitoksella tai ei käsitellä. Suurimman kanalan osalta arvioidaan myös vaihtoehtoa, jossa laitoksella käsitellään myös Mynämäen Palolaisissa toimivan Kanax Oy:n lantaa. Lantaa aiotaan hyödyntää lannoitepelletin valmistuksessa. Näihin määriin lausunnossa kaivataan tarkennusta. Selostukseen edellytetään myös alustava suunnitelma lannan levitykseen käytettävissä olevasta peltoalasta. – Tämä on edellytyksenä sille, että toiminnan vesistövaikutuksia voidaan tarkastella riittävällä tarkkuudella. Myös pohjavesivaikutusten osalta arviointi on vaikeaa, ellei levitysalojen sijainti ole tiedossa, lausunnossa todetaan.   Kanalavaihtoehtojen muodostaminen samalle sijoituspaikalle on lausunnon mukaan perusteltua. – Tämän kokoluokan laitoksen sijaintipaikalle asetettavat vaatimukset, laitoksen kaikki osatoiminnat huomioon ottaen, ovat suuret, joten vaihtoehtoista sijoituspaikkaa ei seudulta ole helppoa löytää. Toimintojen hajauttaminen eri kohteisiin puolestaan olisi sekä logistisesti että ympäristövaikutusten hallittavuuden kannalta hankalaa, lausunnossa todetaan.   Suunnittelun kohteena oleva on tuulivoimavaihemaakuntakaavassa merkitty tuulivoimaloiden alueeksi. Lausunnossa todetaan, että arvioinnissa tulee selvittää myös hankkeen vaikutukset siihen. Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus, jonka mukaan lupaa rakentamiseen ei saa myöntää niin, että kaavan toteuttaminen vaikeutuu. Muun muassa tämän vuoksi Ely-keskus pitää suunnittelutarveratkaisun tekemistä hankkeessa välttämättömäksi.   Arvioitavana ovat myös hankkeen vaikutukset liikenteeseen. Krouvinummentien ja valtatie 8:n liittymään sekä valtatien liikenteeseen aiheutuviin vaikutuksiin tulee lausunnon mukaan kiinnittää huomiota erityisesti liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden kannalta. Liikenteelliset vaikutukset tulee huomioida myös vaikutuksissa kulttuuriympäristöihin. Tähän oli lausunnossaan kiinnittänyt huomiota myös Varsinais-Suomen maakuntamuseo, joka muistutti, että Krouvinummentie on vanha, jo 1700-luvulla kartta-aineistossa näkyvä tielinja. Hankkeessa tulee museon mukaan varmistaa, ettei muinaisjäännökseksi merkityn vanhan tielinjan pohja tuhoudu uusia kulkuyhteyksiä rakennettaessa.   Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä hankkeen vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa. YVA on suunnittelun apuväline, jonka tulokset on otettava huomioon hankkeen lupaharkinnassa. YVA jakaantuu kahteen vaiheeseen: arviointiohjelma ja arviointiselostus. ’ Kansalaisilla, viranomaisilla ja muilla tahoilla on mahdollista antaa kummassakin vaiheessa lausuntoja ja mielipiteitä. Hankkeen tiedot löytyvät ympäristöhallinnon nettisivulta: https://www.ymparisto.fi/munaxinkanalanYVA. Munaxin YVA-selostuksen arvioidaan valmistuvan helmikuussa.