Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Ely: Loukkeenkarin kalankasvattamo voi vaarantaa vesien- ja merenhoidon tavoitteiden toteutumisen

Varsinais-Suomen Ely-keskus on yhteysviranomaisena antanut YVA-lain (ympäristövaikutusten arviointimenettely) mukaisen perustellun päätelmänsä Lännenpuolen Lohi Oy:n Loukeenkarin kalankasvattamon laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Hankkeen tavoitteena on olemassa olevan kalankasvatustoiminnan merkittävä laajentaminen nykyisellä sijaintipaikalla Loukeenkarin alueella Kustavin kunnassa. Loukeenkarin olemassa olevalla kasvattamolla on ympäristölupa 300 tonnin vuotuiselle tuotannolle. Hanke käsittää verkkoaltaat, ruokinta-automaatit sekä tarvittavat toiminnan valvonnan mahdollistavat rakenteet. Rehuvarastot sijoittuvat maalle, rehua toimitetaan automaatteihin veneellä. Kalankasvattamo toimii kausittain toukokuusta marraskuuhun. Hanke sijoittuu Saaristomeren ja Selkämeren vaihettumisalueelle Kihdin pohjoisosaan ja noin 800 metrin etäisyydelle Ahvenanmaan aluevesirajasta. Tarkastelussa ovat mukana ympäristökuormitus ja riskit sekä vaikutukset luontoarvoihin, luonnonvaroihin, yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön sekä ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen. Arvioinnissa on painotettu ja arvioitu lähtökohtaisesti hankkeen aiheuttamia YVA-lain tarkoittamia merkittäviä vaikutuksia, joita ovat hankkeen luonteen mukaisesti vaikutukset vesistöön (merialueen ravinnekuormitus seurannaisvaikutuksineen) ja luonnonsuojeluun (Natura-alueet ja Saaristomeren kansallispuisto). Hankkeessa on osana YVA-menettelyä suoritettu myös luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi hankkeen vaikutuksista Seksmiilarin ja Katanpään Natura 2000 -alueisiin. Natura-arvioinnista Ely-keskus on antanut myös luonnonsuojelusta vastaavana viranomaisena erillisen lausunnon. Arviointiselostuksesta on annettu kuusi viranomaislausuntoa. Yksityishenkilöt ja yhdistykset ovat esittäneet mielipiteitä kaikkiaan neljä ja allekirjoittaneita on yhteensä 10. Arviointiselostus antaa tutkittujen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuuden arvioinnin kannalta riittävän hyvän kokonaiskuvan hankkeen ympäristövaikutuksista. Arviointi täyttää näin ollen sille laissa asetetut vaatimukset. Ely-keskus on perustellussa päätelmässään katsonut, että hankkeeseen sisältyy erityisesti sen pienimmänkin laajennusvaihtoehdon suuren koon ja kriittisen sijainnin vuoksi suuria epävarmuustekijöitä vesien- ja merenhoidon tavoitteiden saavuttamisen sekä luonnonsuojelun näkökulmasta. Suoritettu Natura-arviointi hankkeen vaikutuksista lintudirektiivin mukaisen Seksmiilarin Natura-alueen suojeluperusteena oleviin luontoarvoihin ei poissulje mahdollisuutta, että millä tahansa esitetyistä toteutusvaihtoehdoista on merkittävästi heikentävää vaikutusta suojeluarvoihin. Kasvatusalue sijoittuu alueelle, jolla laitoskoon tulisi olla enintään valtakunnallisessa sijainninohjaussuunnitelmassa suositeltu 400–600 tonnia vuodessa. Hankkeessa keskeisenä arviointimenetelmänä käytetyssä virtaus- ja kuormitusmallinnuksessa sekä Natura-arvioinnissa on todettu merkittäviä puutteita. Virtaus- ja kuormitusmallinnukseen on jäänyt merkittävää epävarmuutta varsinkin päästöjen pitkäaikais- ja yhteisvaikutusten sekä ekologisten vasteiden osalta. Ely-keskus pitää laitoksen aiheuttamaa ravinnekuormituksen lisäystä merialueiden ekologisen tilan laatuluokituksen ja siten vesienhoidon tavoitteiden saavuttamisen kannalta kriittisenä. Ravinnepäästöjen lisäyksen seurannaisvaikutukset voivat myös välillisesti vaarantaa Seksmiilarin Natura 2000 -alueen suojeluarvot.