Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Kunnantalon kaavamuutos helpottaa rakentamista

Mynämäen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy vanhan kunnantalon tonttia koskevan asemakaavan muutoksen. Kaavalla muodostuu asuinkerrostalojen korttelialuetta. Tontille on vuosien varrella tehty suunnitteluvarauksia, mutta ne eivät ole konkretisoituneet rakennushankkeiksi. Kaavaa päädyttiin muuttamaan, koska aiemmassa oli rakentamisen kustannuksia huomattavasti nostavia määräyksiä. Muutoksella vähennettiin alueen pysäköintipaikoitusvaatimusta sekä kasvatettiin tontille sijoitettavien rakennusten kerroslukua mahdollistamalla kolmekerroksiseen rakentamiseen osittain myös ullakon tason käyttämisen kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Kaavaehdotus oli nähtävillä elo-syyskuussa ja siihen saatiin neljä lausuntoa. Niistä kahdessa oli asioita, joihin kaavanlaatija Nosto Consulting Oy on antanut vastineet.   Varsinais-Suomen Ely-keskus olisi halunnut ehdotusvaiheen lausuntoaineistoon havainnekuvia, jotta olisi mahdollista arvioida, miltä suunniteltua korkeampi rakentaminen näyttää erityisesti kirkon seutua kohti katsottaessa. Ely katsoo, että matalampi rakentaminen sopii paremmin Mynämäen tiiviiseen ja matalaan taajamakuvaan. Kaavanlaatija toteaa vastineessaan, että alueen naapurikiinteistöllä olevat koulurakennukset ovat kolmekerroksisia harjakattoineen. Rakentaminen, jonka asemakaava mahdollistaa kunnantalon tontille, on korkeampaa, muttei kaavanlaatijan mukaan poikkea ympäristöstä niin paljon, että sen esittäminen havainnekuvin antaisi lisäarvoa vaikutusten arviointiin. Kaavanlaatija muistuttaa, että kyseisellä alueella osayleiskaavassa tavoitteellinen kerrosluku on 2–3, mutta että se on tavoite eikä sitova määräys. Kaavanlaatija muistuttaa myös, että osayleiskaavan mukaisen keskustatoimintojen alueen tarkoituksenmukainen ja tavoitteellinen toteuttaminen edellyttää aina jonkinasteista maiseman muuttumista. Kaavanlaatija viittaa myös tarpeeseen rakentaa keskustaan asuntoja. Hän muistuttaa väestön vähenevän ja ikääntyvän. Nykyisenkin tilanteen mukaan kunnan väestöstä vain 2,1 % asuu kannattavan joukkoliikenteen alueella. Kaavamuutos osaltaan auttaa toteuttamaan tavoitetta edistää vähähiilistä ja kestävää yhdyskuntarakennetta ja sitä tukevaa liikennejärjestelmää. Ely-keskus totesi lausunnossaan myös, että alueella olevan vanhan puuston säilyttäminen olisi hyvä taata kaavamääräyksillä. Kaavanlaatija on lisännyt määräyksen kaavaan.   Varsinais-Suomen maakuntamuseo toteaa lausunnossaan, että tontilla olevat käytöstä poistetut kunnantalo ja tekninen toimisto ovat paikallisesti merkittäviä 1950-luvun rakentamista edustavia rakennuksia, ja ne tulisi säilyttää. Museo painottaa, että mikäli alue uudisrakennetaan, rakennustavasta tulee olla kaavassa selkeät reunaehdot, koska ollaan alueella, josta on suora yhteys valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun ympäristöön. Kaavanlaatija toteaa vastineessaan, että huonokuntoiset rakennukset vaatisivat perusteellisen remontin, jotta ne voisivat palvella kunnan virastotalona. Suunnittelualueen sijainnin ja kunnan yleisten tavoitteiden perusteella alueelle on järkevintä suunnitella uusi käyttötarkoitus. – Suunnittelualue ei rajaudu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun ympäristöön. Kaavoitettavaa aluetta ympäröi pientalokortteli, supermarket, pysäköintialue ja koulu. Tarkempien rakentamismääräysten pois jättäminen ei vaaranna valtakunnallisesti merkittävän rakennetun ympäristön arvoja, kaavanlaatija toteaa.