Vakka-Suomen lapsiperheet haluavat apua helposti

Vakkasuomalaisilta perheiltä kyseltiin huhtikuussa, mihin suuntaan lasten, nuorten ja perheiden palveluja tulisi uudistaa. Kuntien verkkopalveluissa olleeseen kyselyyn tuli 196 vastausta. Lapsiperheiltä kysyttiin, mitä toiveita ja kehittämisehdotuksia niillä olisi oman alueen lapsi- ja perhepalveluihin. Monissa vastauksissa nousivat esille etenkin palveluiden saatavuus ja niistä tiedottaminen. Saatavuuden osalta toive oli yksinkertainen: apua tulisi saada helposti ja nopeasti, kun sitä tarvitsee. Apu tulisi saada yhdellä puhelinsoitolla tai yhteydenotolla. Itse kohtaamisissa asiakkaille tulisi olla tarpeeksi aikaa ja perheiden omia toiveita tulisi kuunnella. Yhteistyössä palveluiden välillä olisi kehittämisen varaa. Palveluista toivottiin aktiivisempaa, selkeämpää ja monipuolisempaa tiedotusta. Tietojen pitäisi olla aina selkeitä ja ajantasaisia ja nettisivuja tulisi päivittää ahkerasti. Kehittämisehdotuksena esitettiin muun muassa esitettä kaikista palveluista. Perheiden vastauksissa toivottiin runsaasti monipuolista vapaa-ajan toimintaa kaikenikäisille lapsille ja nuorille sekä perheille. Liikunta korostui useissa vastauksissa, samoin toiminnan edullisuus ja helppous osallistua. Nuorille toivottiin omia oleskelupaikkoja. Muista palveluista useita mainintoja saivat lastenlääkäreiden palvelut. Kehittämislistalle nousivat muun muassa kotipalvelun lisääminen, päivähoidon monipuolisuus ja lastensuojelun henkilömäärän lisääminen. Lapsi- ja perhepalvelut saivat kyselyssä ruusuja, sillä yli puolet vastasi palveluiden vastanneen odotuksia ja tarpeita hyvin ja 14 prosenttia pääasiassa hyvin. Vain kuusi prosenttia piti palveluja huonoina. Hyvänä pidettiin muun muassa palvelutarjonnan laajuutta, palvelujen joustavuutta ja toimivuutta ja henkilökuntaa. Kritiikkiä saivat etenkin tavoitettavuus ja viestintä. Yksittäisistä palveluista eniten kiitosta sai neuvola, jonka palvelu koettiin nopeaksi, mukavaksi ja osaavaksi. Lapsiperheiden palvelut on tarkoitus tulevaisuudessa koota yhteen uudella tavalla verkostomaisesti toimiviksi perhekeskuspalveluiksi. Ideana on, että perheet saisivat palveluita, ohjausta, neuvontaa, tukea ja apua eri tarpeisiinsa mahdollisimman helposti ja yhdestä paikasta. Perhekeskuksen palveluvalikoimaan vastaajat esittivät muun muassa perhekahvilaa, vertaistukea masentuneille äideille ja vauvaperheille, isovanhempien kohtaamispaikkaa ja parisuhdetta tukevia toimintoja. Lapsiperheiden palvelukyselyn toteutti Lupa auttaa -hanke yhdessä Vakka-Suomen kuntien kanssa.