Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Munax Oy:n Mynämäkeen suunnittelema suurkanala toteuttamiskelpoinen

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen mukaan Munax Oy:n Mynämäen Peurussuolle suunnittelema munituskanalahanke on toteuttamiskelpoinen. Ely-keskuksen maanantaina antama yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta päätti hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. Päätelmän mukaan Case Ruoka 2030 -hankkeen kaikki vaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia. Suurimmillaan Peurussuon alueelle toteutetaan 480 000 kanan yksikkö eli kuusi 80 000 kanan kanalaa, ja pienemmässä vaihtoehdossa kolme. Lisäksi vaihtoehdoissa on eroa siinä, käsitelläänkö lanta kanalan yhteydessä vai ei. Alue sijaitsee Krouvinummentien varressa noin 11 kilometrin päässä Mynämäen keskustasta Laitilan suuntaan. Munax Oy:n tavoitteena on rakentaa uusi tehokas kanalayksikkö, joka mahdollistaa riittävän suuren volyymin Aasiaan suuntautuvalle viennille. Ympäristövaikutusten arviointiselostukseen on sen käsittelyn aikana annettu neljä viranomaislausuntoa. Yhtään kirjallista asukasmielipidettä ei ole jätetty. Ely:n päätelmässä todetaan, että arviointiselostus antaa tutkittujen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuuden arvioinnin kannalta hyvän kokonaiskuvan hankkeen ympäristövaikutuksista. Arviointi täyttää näin ollen sille laissa asetetut vaatimukset. Tarkastelussa ovat mukana kattavasti ympäristökuormitus ja riskit sekä vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön, yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön sekä ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen. Suuri osa hankkeen merkittävimmistä vaikutuksista kohdistuu luontoon, maisemaan ja virkistyskäyttöön sekä mahdollisesti kulttuuriympäristöön, ja ne toteutuvat jo hankkeen rakentamisvaiheessa. Näistä erityisesti metson elinympäristöön, Krouvinnummentien erämaiseen luonteeseen ja vanhan Turku-Raumatien kulttuuriarvoihin kohdistuvat vaikutukset nousivat yksityiskohtina esiin. Päätelmässä todetaan hankealueen valinnan olevan sellainen, että tyypillisimmät eläinsuojien ympäristövaikutukset, kuten haju ja vesistövaikutukset, ovat hallittavissa. Lisäksi hankkeen tekninen suunnittelu todetaan varsin edistykselliseksi. Vaihtoehdot, jotka sisältävät lannan kuivaamisen ja prosessoimisen lannoitevalmisteeksi, todetaan olevan ympäristövaikutusten kannalta parempia kuin vaihtoehdot, joissa lantaa ei käsitellä. Ely yhtyy arvioinnin tulokseen, että kaikki vaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia. Kuulemisissa ja yhteysviranomaisen omassa tarkastelussa esille nousseet puutteet todettiin sellaisiksi, että ne voidaan korjata hankkeen jatkosuunnittelun ja tulevien lupa- ja hyväksymismenettelyjen yhteydessä tehtävillä tarkentavilla lisäselvityksillä. Esimerkiksi ulkotarhojen käyttöä olisi ollut syytä kuvata tarkemmin. Ympäristölupahakemuksessa tulisikin esittää, miten eläinten metsäalueelle aiheuttamaa kulutusta säädellään ja miten maaperän kuluminen estetään. Tarkempi selvitys ja arviointi on myös tarpeen hankkeen vaikutuksesta alueella olevaan metson soidinpaikkaan. Lähialueelle on suunnittelussa myös tuulivoimahanke. Ely:n päätelmässä todetaankin, että tuulivoima- ja kanalahankkeiden yhteisvaikutukset saattavat muodostua jonkin verran suuremmiksi kuin mitä arviointiselostuksessa on nyt arvioitu.   Hanke edellyttää ympäristölupaa sekä myös suunnittelutarveratkaisua, mikäli kunta ei laadi alueelle kaavaa.   Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä tarkkuudella silloin, kun hanke aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Tavoitteena on myös lisätä kaikkien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun. YVA on suunnittelun apuväline, jonka tulokset on otettava huomioon hankkeen lupaharkinnassa. Menettely päättyy, kun yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmän, joka on johtopäätös hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä ja ympäristövaikutusten arvioinnissa tuotettu tieto on huomioitava myöhemmin hanketta koskevassa lupaharkinnassa. Lähde: Ympäristöhallinto