Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Munituskanalahankkeen yva-selostus riittävä kunnalle

Mynämäen tekninen lautakunta käsitteli kesäkuun kokouksessaan Munax Oy:n munituskanalahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostusta, eikä lautakunnalla ollut siihen huomauttamista. Lautakunta totesi lausuntonaan Varsinais-Suomen Ely-keskukselle, että selostus on laadittu kattavasti ja eri vaikutukset on otettu riittävällä tavalla huomioon, ja myös eri toteuttamisvaihtoehdot vaikutuksineen on tuotu selkeästi esiin. Munaxin Case Ruoka 2030-hankkeessa on yva-menettelyssä tutkittavana vaihtoehdot, joista pienempi on kolmen 80 000 kanan munituskanalan rakentaminen. Suuremmassa vaihtoehdossa Krouvinummentien varrella olevalle alueelle kanaloita rakennettaisiin kuusi.   Liikenteen osalta selostuksessa todetaan erityisesti raskaan liikenteen aiheuttavan merkittävän muutoksen Krouvinummentielle, ja erityistä huomiota on kiinnitettävä Krouvinummentien ja Valtatie 8:n liittymän liikenneturvallisuuteen ja -sujuvuuteen. Luontovaikutuksista mainitaan kanalan piha-alueen ja uusien teiden kasvillisuuden ja luontotyyppien tuhoutuvan, muun muassa alueellisesti uhanalaista luontotyyppiä edustavan luonnontilaisen tupasvillarämeen. Samoin käy kanojen ulkoilualueella etenkin rakennusten lähialueilla. Selostuksessa todetaan kuitenkin, etteivät luontotyypit tai kasvillisuus ole lakisääteisesti suojeltuja, uhanalaisia tai muuten erityisen arvokkaita. Luontoselvityksessä hankealueen lähellä havaittiin metson pesä ja todennäköinen soidinpaikka. Hankkeella arvioidaan olevan todennäköisesti kohtalaista negatiivista vaikutusta metson soitimis- ja pesimismahdollisuuksiin.   Maisemaan hanke vaikuttaa arviointiselostuksen mukaan niin, että rakennelmia voi vähäisessä määrin erottua Krouvinummentielle tai läheiselle metsästysmajalle. Krouvinummentien erämaista luonnetta hanke muuttaa liikenteen lisääntymisen kautta. Hankkeen vaikutukset Krouvinummentien luonteeseen arvioidaan kuitenkin kaiken kaikkiaan vähäisiksi. Kanalan menoliikenne käyttää tietä kilometrin matkalta ja paluuliikenne 1,7 kilometrin matkalta. Hanke estää hankealueen sisällä alueen ulkoilu-, virkistys- ja metsästyskäytön. Suunniteltu kanala-alue sijoittuu tuulivoimavaihemaakuntakaavan tuulivoimaloiden alueelle ja pienentää vähän aluetta, jolle tuulivoimaloita voi sijoittaa. Tuulivoimaloiden kaava-alue on kuitenkin kokonaisuudessaan kymmenen neliökilometriä, joten pienennys arvioidaan vähäiseksi. Hankkeesta ei arvioida tulevan lähiasukkaita merkittävästi haittaavia hajupitoisuuksia, ja lannan kuivatuksella katsotaan olevan positiivinen vaikutus toiminnasta aiheutuviin haju- ja ammoniakkipäästöihin. Selostuksessa arvioidaan molemmat hankevaihtoehdot toteuttamiskelpoiseksi mutta muistutetaan, että ympäristön tilaa tulee seurata aktiivisesti, jatkuvasti ja kattavasti.   Hankkeen yva-menettely päättyy elo-syyskuussa, jolloin Varsinais-Suomen Ely-keskus antaa yva-selostuksesta perustellun päätelmän. Hanke edellyttää ympäristölupaa.