Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Härkäsuon läjitysalueen ympäristöselvitys etenee

Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE) suunnittelee Härkäsuon jätteiden käsittely- ja läjitysalueen laajentamista nykyisellä toiminta-alueella sekä sen välittömässä läheisyydessä. Suunniteltuja uusia toimintoja ovat bioterminaali ja materiaalien käsittely hyödyntämistä varten muun muassa seulomalla, murskaamalla, jauhamalla tai lisäaineistamalla. Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisessa laajuudessa. Varsinais-Suomen Ely-keskus on antanut nyt perustellun päätelmän ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. TSE:n Härkäsuon laajennusalueet sijaitsevat noin kuuden kilometrin etäisyydellä Naantalin voimalaitokselta pohjoiseen, Maskun kuntarajan läheisyydessä Isosuontien varrella. Vaihtoehdoissa on tutkittu hanketta, jossa louhittavan kallion määrä olisi 265 000 kuutiota ja loppusijoitusalueen lisäkapasiteetti 1,68 miljoonaa kuutiota. Toisessa vaihtoehdossa louhittava alue on laajempi, louhittavan kallion määrä on 465 000 kuutiota ja loppusijoitusalueen lisäkapasiteetti 1,99 miljoonaa kuutiota. Kolmas vaihtoehto on olla toteuttamatta laajennusta. Ympäristötarkastelussa ovat nousseet esiin hankkeen vaikutukset meluun, pintavesiin, liikenteeseen sekä ilmanlaatuun. Toisaalta on nähty, että hankkeella toteutetaan kaavan mukaista maankäyttöä ja edistetään jätteiden hyötykäyttöä, jolloin samalla säästetään neitseellisiä luonnonvaroja. Ely-keskuksen mukaan arviointiselostus antaa tutkittujen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuuden arvioinnin kannalta riittävän kokonaiskuvan hankkeen ympäristövaikutuksista. Arviointi täyttää näin ollen sille laissa asetetut vaatimukset ja hankkeen molemmat laajennusvaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia. Perustellussa päätelmässä on esitetty jatkosuunnittelussa tehtäväksi täsmennyksiä arviointiselostukseen melun, vesistövaikutusten ja ympäristöriskien osalta. Päätelmässä on myös edellytetty, että hankkeen edellyttämässä ympäristölupahakemuksessa ympäristövaikutusten arviointia edelleen tarkennetaan muun muassa melun ja vesistövaikutusten hallinnan osalta. Samoin haitallisten vaikutusten rajoittamiskeinoja on tarkennettava melun ja suotovesien käsittelyn osalta. Varsinaisten jätealueiden ulkopuolisten puhtaiden vesien johtamisjärjestelyt on suunniteltava yhteistyössä läheisen Isosuon jätekeskuksen toimintojen kanssa.